Danh sách đóng góp 2015

1. Phạm Nam, VND1000 000, tháng 1/2015 2. Nguyễn Phan Xuân Thủy hỗ trợ học giả, VND10 000 000, tháng 2/2015 3. Lưu Văn Thắng, USD100, 15/2/2015 4. Lê Quang Thạnh, VND1000 000, 2/3/2015 5. Lê Thanh Huy, VND2000 000, 2/3/2015 Advertisements

Lý thuyết Tam chiến của Trung Quốc

Lý thuyết Tam chiến của Trung Quốc Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) Định nghĩa Vào năm 2003, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương đã phê chuẩn cho khái niệm tam chiến (sanzhong zhanfa; 三种战法; tam chủng chiến pháp) đó là cuộc chiến nhắm đến thế thượng…