Tài chính của Quỹ và Đóng góp

Nguyên tắc chi tiêu tài chính Quỹ Nghiên cứu Biển Đông hoạt động dựa vào sự đóng góp công sức của đội ngũ Thành viên và Cộng tác viên. Sự hoạt động của các Thành viên và Cộng tác viên đều là thiện nguyện. Điều đó có nghĩa là không ai được hưởng lương, thù…