HOÀN CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HS & TS

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA – NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học (Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam)-Báo cáo tại Hội thảo Việt Nam học lần III (tháng 12/2008) Hoàn cảnh…